หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

นักบัญชี อาวุโส

  -  

Boonrawd Brewery Co., Ltd.


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  นักบัญชี อาวุโส Boonrawd Brewery Co., Ltd. 24 มี.ค. 2557 
Boonrawd Brewery Co., Ltd. Boonrawd Brewery Co., Ltd. Founded by Phraya Bhirom Bhakdi in 1933, the privately-owned company has matured and developed over the years into an industry leader with a total annual production capacity of 1 billion liters. Boon Rawd Brewery is Thailand\'s first and largest brewery, which markets its products under the \"SINGHA\" brand name.

The company operates 3 Breweries and 6 Factories located in strategic regions of Thailand. Boon Rawd strength stems from the ability to combine the abilities to produce the finest beer and extensive distribution network to serve the customers.

The production process is backed by state-of-the-art technology and production equipment. Achieving ISO 9002 not only reflects the management strong commitment to quality and the high standard of the manufacturing process but also ensures international recognition for the company\'s products.

Boon Rawd continually seeks new business opportunities within both the domestic and international markets. Domestically, the company has expanded its product line to cover different product category ranging from Beer, Soda Water, Drinking Water, Ready to Drink Fruit Juices to Ready to Drink Coffee and Tea lines. Internationally, aside from worldwide exportation of Singha Beer, Boon Rawd has acquired two Breweries in Germany and entered into a joint venture in China to establish a production base for the European and Asian Markets.

As an integral part of the Thai society, Boon Rawd actively participates in Sport Sponsorships, Cultural Events, Traditional Festivals and granting of Educational Scholarships. Singha Beer Thai Beer 
นักบัญชี อาวุโส
รายละเอียดงาน : 1. ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี
2. จัดสรรงาน และหน้าที่ของพนักงานการเงิน และบัญชีภายใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้และความสามารถ
3. ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
4. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบรายการ สัญญา การออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี ภาระภาษี เอกสารการเบิก-จ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน รวมถึงความถูกต้องของตัวเลขในการเบิก-จ่าย
5. ควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี
6. ตรวจข้อมูลทางบัญชี และบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชีเช่น บัญชีประจำวัน หรือบัญชีรายวัน เพื่อให้เชื่อแน่ว่าการบันทึกจำนวนเงิน และรายการต่างๆ ลงสมุดบัญชีในระบบงานเป็นไปโดยถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท
8. ตรวจสอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสด ใบเสร็จซื้อของและใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายการสิ่งของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
9. วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน และค่าโสหุ้ยเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนของสินค้า และบริการจากงบการเงินที่พนักงานบัญชีปิดทุกสิ้นเดือน
10. จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
11. จัดทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
12. จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
13. จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบรายงานทางการเงินและการบริหารของการดำเนินงานของกิจการในแต่ละเดือนนำเสนอผู้บริหารให้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีการที่จะทำให้กิจการได้รับผลประโยชน์สูงสุด
14. จัดทำงบประมาณปรจำปี/งบประมาณระหว่างปีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ฝ่ายบริหารจัดการอนุมัติ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ  บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี,ปริญญาโท / สูงกว่า สาขาการบัญชี, บัญชีธุรกิจ วิชาเอกบัญชี
2. เพศหญิง/ชาย อายุ 27 ถึง 35 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินในระดับตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
6. วางแผนภาษี ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษี และแบบยื่นภาษีต่างๆ ของบริษัท
7. สามารถควบคุมและบริหารงานด้านบัญชีให้สำเร็จลุล่วงได้
8. มีทักษะในการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอได้หลากหลายสำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจ และรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริหาร
9. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้า / ไอน้ำหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์การลงทุนจาก BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. หากขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
วิธีการสมัคร : - รับสมัครผ่านทาง E-mail : puwisorn_k@boonrawd.co.th
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2659-2209 คุณภูวิศร (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.30น.)
โทรศัพท์ : 0-2242-4357
เว็บไซต์ : recruit.boonrawd.co.th/
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Dusit กรุงเทพมหานคร 10300
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - ssistant Manager ร้านอาหาร EST.33 (สาขา The Nine พระราม9) 24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - Assistant Brand Manager 24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - นักบัญชี (หญิง)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - นักวิเคราะห์การเงิน/เจ้าหน้าที่การเงิน24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์ (จ.นครปฐม)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - วิศวกรไฟฟ้าควบคุมหรืออิเลคทรอนิกส์24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่บุคคล 24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านสรรหาฯ)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Cosmetic)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล (2 อัตรา)24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - เลขานุการผู้บริหาร24 มี.ค. 2557
Boonrawd Brewery Co., Ltd. - นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล 24 มี.ค. 2557

ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

นักบัญชี อาวุโส

  [

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

]