หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขตระดับ M1

  -  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขตระดับ M1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 16 ม.ค. 2558 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้รับรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 
รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขตระดับ M1
รายละเอียดงาน : หน่วยงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก , เขต 3 นครสวรรค์ , เขต 4 สระบุรี , เขต 5 ราชบุรี , เขต 6 ระยอง , เขต 8 อุดรธานี , เขต 9 นครราชสีมา , เขต 10 อุบลราชธานี , เขต 12 สงขลา

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Scope of Responsibilities)
เป็นผู้นำในการจัดการ บูรณาการกลุ่มภารกิจต่างๆ ใน สปสช. เขต เพื่อสนับสนุนการบริหารภารกิจของสำนักงานเขต ให้เชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เป็นงานที่ต้องบูรณาการความรู้ด้านการบริหารที่หลากหลาย และความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาชีพนั้น ซึ่งได้จากประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลานาน เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อความสำเร็จของสำนักงานเขต โดยสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการเขต ในกรณีจำเป็นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibilities)
1. กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่
2. ควบคุม กำกับ ติดตามกระบวนการทำงานตามแผนงาน-โครงการ เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. อำนวยการ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการงบกองทุน การพัฒนาระบบบริการแก่ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4. บริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรกองทุน /คู่มือการบริหารงบกองทุนฯ ประจำปี
5. กำกับ ดูแล การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด
6. สนับสนุน และพัฒนาระบบการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในพื้นที่ให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด
7. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพบริการให้หน่วยบริการในพื้นที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และการเข้าถึงคุณภาพยาและเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมของสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ
9. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
10. กำกับ ดูแล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
11. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่ สปสช. เขต ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และดำเนินภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. วิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องในการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
13. ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้
14. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะที่ต้องการ (Functional & Management Competencies)(ตามประกาศ สปสช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปรับระดับชั้นงานของสปสช.)
ระดับความคาดหวังคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.5
1. ความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพ
2. ความคิดเชิงระบบต่องานขององค์กร
3. การจัดทำแผนงานโครงการ
4. การจัดการความรู้
5. กระบวนการเรียนรู้ และการนำเสนอ
6. การบริหารจัดการ
7. การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
8. การนำทีม
9. การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น
10. การแก้ไขปัญหา 
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ดอนเมือง, หลักสี่ 
อัตราที่รับ : ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน : ระหว่าง 40,000 – 120,000 บาท บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางแพทยศาสตร์
3. ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 12 ปี
4. ประสบการณ์ทั่วไป หรือ อายุงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
5. มีวิสัยทัศน์ในงานที่รับผิดชอบ และสามารถวางแนวทางไปสู่วิสัยทัศน์นั้นได้
6. สามารถมองภาพรวม และบูรณาการงานที่รับผิดชอบเพื่อผลักดันเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
7. มีความชำนาญในการวางแผนและบริหารจัดการงานให้สอดประสานกับทิศทางขององค์กร
8. มีประสบการณ์และความรู้ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางในสาขาวิชาชีพ สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรหรือกับหน่วยงานอื่นๆ
9. สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ของสำนักและองค์กร ไปสู่ทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง
10. ความเป็นผู้นำ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานได้ สามารถโน้มน้าว ชักชวน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ได้ดี สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
ติดต่อ : คุณอำไพวรรณ พลายโถ
สวัสดิการ : โบนัส
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รถรับ-ส่ง
ประเมินผลงานและปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว
ค่าการศึกษาบุตร
วิธีการสมัคร : - ผ่านทาง www.nhso.go.th

Please send your application in English only!!
โทรศัพท์ : 02-141-4149
แฟกส์ : 02-143-9741
เว็บไซต์ : www.nhso.go.th
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพมหานคร 10210
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - หัวหน้างาน (งานบริหารการชดเชยค่าบริการภาพรวมและบริหารกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต) ระดับ 0316 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - หัวหน้างาน (งานจัดการการเงินการคลังและสารสนเทศระดับเขต) ระดับ 0316 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - เจ้าหน้าที่อาวุโส(งานพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน NCH) ระดับ 0216 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - หัวหน้ากลุ่มงาน (งานพัฒนาระบบและประสานการส่งต่อผู้ป่วย) ระดับ O416 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - หัวหน้างาน (งานยุทธศาสตร์และประเมินผล) ระดับ 0316 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - หัวหน้างาน (สนับสนุนเครือข่ายบริการ) ระดับ 0316 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ M1 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี)16 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ) ระดับ O216 ม.ค. 2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - หัวหน้างานบริหารสารสนเทศ16 ม.ค. 2558ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขตระดับ M1

  [

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

]