หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา
สมัครงานฉะเชิงเทรา
งานฉะเชิงเทรา

1. Production Manager บริษัท สยาม ไฮโดรโปนิกส์ โปรดิ้วซ์ จำกัด
ควบคุมดูแลการผลิตแปรรูปผักไฮโดรโปนิก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางด้านต้นทุนการผลิต กำลังคน การใช้พลังงาน การใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของบริษัท วันที่ 5 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. Production Supervisor บริษัท สยาม ไฮโดรโปนิกส์ โปรดิ้วซ์ จำกัด
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ การแปรรูปผักและผลไม้ วันที่ 5 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. Reception and Admin (ประจำเนสเล่ฉะเชิงเทรา) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- Support งานด้านธุรการ
- ติดต่อประสานงานรับเรื่อง
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 17000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C ฉะเชิงเทรา บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้
- ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 9,500 - 10,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Department Manager ) บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
• Directs day-to-day operation activities
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels
• Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsible manner in compliance with the core values of company.
• Prepares periodic status reports that describe operating performance, issues and forecasts of futu
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 100,000 ขึ้นไป
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource department manager) บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
- วางแผนอัตรากำลังคน
- กำหนดแนวทางในการสรรหา
- กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
- กำหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม
- กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล
- การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
- กำหนดนโยบายในการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์
- ด้านกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภานในและภายนอก
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิตตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลา
3. บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ได้มอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลา และเขียนรายงานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง
4. ดูแลรักษาและบริการเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป+ค่าล่วงเวลา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. จป.วิชาชีพ บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
2.จัดทำรายงานส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เช่น จป(ว) , สอ.1 , สอ.3 , สอ.4
3.จัดทำกิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน
4.วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายและการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ของพนักงาน
5.จัดฝึกอบรมพนักงาน หัวข้อเรื่อง
5.1 ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
5.2 ความปลอดภัยในการทำงาน
5.3 ระบบคุณภาพ เบื้องต้น ( ISO )
5.4 ระ
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000 บาทตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. วิศวกรควบคุมการผลิต / QC ENGINEER บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้าตลอดกระบวนการ
2.จัดทำ,แก้ไข,ปรับปรุงเอกสารภายในแผนกควบคุมุณภาพ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบ GMP&HACCP
3.สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำ,แก้ไข,ปรับปรุง เกณฑ์ในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์(Specification) ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดจากลูกค้าและภายในองค์กร
4.ดำเนินกรส่งผลิตภัณฑ์ภายนอกประจำปี ให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับระบคุณภาพ GMP&HACCP
5.รวบรวม วิเคราะห
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1.ตรวจสอบ วิเคราะห็์รางานการผลิตประจำวัน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
2.ตรวจสอบและอนุมัติใบงานผลิต
3.จัดทำรายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก ประจำเดือน
4.ให้คำแนะนำ อบรมและฝึกฝน พนักงานในแผนก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน QP และ WI ได้อย่างถูกต้อง
5.เข้าประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
6.เข
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1.จัดทำเอกสารมารตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกซ่อมบำรุง
2.วิเคราะห์ปัญาเครื่องจักรและจัดทำข้อมูลเพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุง
3.ตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุของเครื่องจักรที่ชำรุดและกำหนดแนวทางการซ่อมบำรุง ประสานงานในการควบคุมงานซ่อมให้เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษา
4.ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงประจำปี จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรายเดือน
5.จัดการหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานในแผนกซ่อมบำรุง
6
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 - 30,000 ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1. บริหารจัดการให้เกิดการจัดทำข้อตกลงทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบควบคุมคุณภาพให้เกิดความพึงพอใจและมีความเหมาะสมกับความสามารถในการผลิตของโรงงาน
2. บริหารจัดการ ให้พนักงานในความรับผิดชอบ ตระหนักและปฎิบัติตาม การทำงานภายใต้ระบบคุณภาพที่ทางโรงงานได้ยึดถือปฎิบัติ ทั้งปัจจุบัน คือ ISO GMP HACCP และอื่นๆในอนาคตตามนโยบายขององค์กร
3. ดูแลให้เกิดการจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคว
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต (Planing Department Manager) บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1. บริหารจัดการควบคุมตรวจสอบเสนอแนะทำแผนและปรับปรุงพัฒนางานด้าน การวางแผนการผลิต งานคลังวัตถุดิบ
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานวางแผนการผลิต เพื่อนำข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน มาเพื่อพัฒนางานด้านการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บริหารจัดการ พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานในแผนกและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. บริหารจัดการและตรวจสอบก
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. ผู้จัดการแผนกผลิต ( Production Section Manager ) บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
• วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
• ควบคุมการตรวจสอบ Stock วัตถุดิบ ให้ถูกต้องมีปริมาณเพียงพอและเหมาะสม,มีการจัดเก็บและนำไปใช้ตามหลัง FI-FO
• ติดตามตรวจสอบและทบทวนแผนการผลิตให้สามา
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบภายในและภายนอกของบริษัท
ประสานงานกิจกรรม TQA กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบคุณภาพและความปลอดภัยกับอาหาร
เรียกคืนเอกสารไม่ทันสมัย ทำลายเอกสาร/บันทึก
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. ผู้จัดการบริหารรถ(Fleet Operator) ปฎิบัติงานที่สวนกิตติ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1.รับผิดชอบบริหารความพร้อมรถเทรเลอร์ ดูแลรับผิดชอบ 50 คันขึ้นไป
2.บริหารให้รถมีรายได้
3.บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าในความดูแล 40-50 คน
4.บริหารเรื่องการทำ PM ในกลุ่มรถที่รับผิดชอบ
5.บริหารเรื่องการซ่อมรถในกลุ่มที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน
6.บริหารต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
7.บริหารต้นทุนค่ายางให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
8.ประสานกับต้นทางที่รับ-ปลายทางที่ส่งสินค้
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน เงินเดือน 21,000+คอมมิชชั่นวัดผลต่อคัน (คันละ 540 บาท)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
- มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และอดทน
- จัดซื้อ เครื่องมือช่าง อะไหล่รถบรรทุก และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- พิมพ์งานและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอกสารต่างๆ
- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. ผู้ช่วยคนคุมรถบรรทุกขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1. ร่วมกับ Fleet Manager จัดทำประวัติทรัพย์สินที่รับผิดชอบ
2. บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าให้มีความพร้อมในการขับรถ
3. บริหารการนำรถในกลุ่มรับผิดชอบ เข้าทำ PM
4. เช็คสถานะพนักงานจัดส่งสินค้า
5. ติดตามงานซ่อม ที่นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อม
6. ควบคุมพฤติกรรมพนักงานในความดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่ทางบริษัทกำหนด
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน เงินเดือน 14,000+คอมมิชชั่นวัดผลต่อคัน (คันละ 360 บาท)+ค่าเช่าบ้าน
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. พนักงาน, ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านกาแฟ Amazon สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
-ให้บริหารขายขนมและเครื่องดื่ม พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
-ทำเครื่องดื่มของทางร้าน (มีผู้ชำนาญการสอนงานให้)
-บริหารยอดขาย บริหารเวลาการทำงานของพนักงาน(ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา)

**มีที่พัก หรือเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ตามระเบียบของบริษัท
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. บาริสต้า สาขาบางปะกง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ชงกาแฟชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
- ทำความสะอาดร้าน
- คิดเงินให้ลูกค้า และ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 15 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ...[17]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 17 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี