มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
อัตรา
1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2553
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
ติดต่อ
คุณพัชรี คำวงศ์ษา
สวัสดิการ
การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
****เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่มหาวิทยาลัยฯ สนใจจะรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับมารับหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อไปตรวจที่สถานีตำรวจตามทะเบียนบ้านสังกัดอยู่ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจสุขภาพและหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ มาประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบผลผ่านการคัดเลือกต่อไป****
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่คุณพัชรี คำวงศ์ษา หัวหน้างานบุคคล อาคารวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 470 7469 - 71
สมัครผ่านทางอีเมล์ที่ patcharee.sae@kmutt.ac.th; patcharee@pdti.kmutt.ac.th
โทรศัพท์
0-2427-0039, 0-2470-8000
แฟกส์
02-4707469-71
เว็บไซต์
02-4707471
ที่อยู่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน 49 ซอยเทียนทะเล 25ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (22 ม.ค. 2553)