บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ใต้กลุ่มธุรกิจกว่า 9 โรงงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน
-สํารวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
-จัดทําแผนการตรวจสอบ กําหนดขอบเขต จัดทําร่างแนวทางตรวจสอบ
-กําหนดความเสี่ยงที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและกําหนดจุดควบคุมที่สําคัญของระบบงาน
-สรุปสิ่งที่ตรวจพบ รวบรวมหลักฐานและข้อเสนอแนะ
อัตรา
2 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน
3. ประสบการณ์ 0-3 ปี ในด้านตรวจสอบภายใน
4. สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- สมัครทางอีเมลล์
โทรศัพท์
02-642-6230-9
แฟกส์
02-642-6097
เว็บไซต์
www.kslsugar.com
ที่อยู่
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (27 ต.ค. 2557)