บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เราเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับชั้นนำ ของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยเป็นสากล เพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการศึกษาไทย และก้าวไปด้วยกัน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ผู้บริหารโครงการ(MIS Project Manager)
รายละเอียดงาน
- เป็นผู้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานการขายและการตลาด
- ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและภายในบริษัท เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทดสอบ แก้ปัญหา ฝึกอบรมการใช้งาน และดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ออกแบบระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับธุรกิจ บริหารจัดการและดูแลข้อมูลในฐานข้อมูล
- จัดทำรายงานต่างๆและนำเสนอต่อผู้บริหาร
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
San Chaopho Suea, Phra Nakhon, Bangkok
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ 35 - 45ปี
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้บริหารโครงการมาไม่น้อยกว่า 3ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาออกแบบงานซอฟแวร์ และการทำเวบไซด์
5. มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานในมุมมองเชิงธุรกิจ การขายและการตลาด
6. มีทักษะด้านการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน
7. สามารถใช้ Ms.Excel และMs.Accessได้ในระดับดี
8. หากมีประสบการณ์ด้านระบบงาน e-commerce,CRM,BI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาทาง E-mail
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

หลักฐานการสมัคร
1. หลักฐานการศึกษา
2. รูปถ่าย 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์
02-622-2999 ต่อ 2699 (คุณนวพร)
แฟกส์
02-622-1191
เว็บไซต์
www.aksorn.com
ที่อยู่
142 ถนนตะนาว Khwaeng San Chaopho Suea Phra Nakhon กรุงเทพมหานคร  10200
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (29 มิ.ย. 2558)